Pagpakabuhing may tumong

Posted 4 years ago

Ang tawo wala nabuhi sama sa gapnod nga gianod-anod sumala sa sulog, nga mapadpad padung sa hain dad-on sa bawod. Ang pagpakabuhi adunay katuyoan, kay kini maoy naghatag og kahulogan nganong padayon kitang nagbugtaw taliwala sa mga hapos ug pagsuway nga naagian.

Apan daghan ang moingon nga wala sila makakita sa tumong sa ilang pagpakabuhi. Anaay moingon nga subay lang sila sa unsay ihatag kanila sa kapalaran. Subo kini kay kon wala ka makakita unsay tumong sa imong kinabuhi, unsa pa man unyay kahulogan nga ikahatag sa imong matag lihok?

Maong kitang tanan angay magtibangay nga ang matag usa makakita sa unsay tumong sa atong pagpakabuhi.

Kini butang nga gitagaan og pagtagad ni Mark Zuckerberg, ang nagmugna sa Facebook, sa iyang pagpamulong atol sa pagtapos sa mga gradwado sa Harvard University karong tuiga.

Pulong niya, ang hagit sa karon nga henerasyon mao ang pag-umol og kalibotan diin ang matag usa adunay tumong sa pagpakabuhi.

Kini nagpasabot nga ang matag usa mobati nga siya kabahin sa usa sa dakong katuyoan, nga siya gikinahanglan, ug nga siya adunay nindot nga katuyoan nga iyang lihokon o abton. Kay ang tumong mao may naghatag kanato og kalipay. Sama pananglit sa mga ginikanan nga bisan sa kalapoy sa lawas tungod sa trabaho mahupay ra kini ug makakita gihapon ka kanila nga mopahiyom inig-sud-ong sa ilang mga anak, kay sila naningkamot man alang sa ilang mga anak; o kaha sa usa ka retiradong magtutudlo nga bisan sa iyang pangidaron motangas gihapon og bukid aron magtudlo sa mga batang T’boli; o sa kanhi kaingero nga karon tigpanalipod na sa kinaiyahan; o sa usa ka doktor nga mas gipili nga moadto sa mga hilit ug kabus nga mga komunidad imbis magtrabaho sa pribadong tambalanan, kay aron makatabang sa mga uyamot nga dili makasarang magpahiling og doktor.

Ingon ni Zuckerberg, adunay tulo ka mga paagi aron mahitabo nga kitang tanan mabuhi nga may tumong: Mosalmot sa dagko ug makahuloganong mga proyekto kuyog sa uban; pagtan-aw sa usa’g usa nga patas ra aron ang kada usa gawasnon nga mokab-ot sa tumong; ug pagtukod og mga komunidad tibuok kalibotan.

Nipahimangno si Zuckerberg nga si kinsa kadtong naglihok alang sa usa ka dako kaayong panglantaw mahimong tawgon sa uban nga nalisoan sa pangisip bisan kon sa kaulahian iyang mapamatud-an nga sakto siya sa iyang gipangandoy. Kay si kinsa kadtong niako pagsugakod sa usa ka lisod nga suliran mahimong basolon nga nihimo sa ingon bisan kon kuwang ang nasabtan, kini bisan kon dili mahimong mahibaw-an ang tanan sa sinugdanan. Si kinsa sab kadtong maoy mangunay og una mahimong yagayagaan nga hinay molihok, kay lagi anaa man gyuy mga tawo nga gustong mobira nimo.

Nidugang si Zuckerberg nga makatabang sab kita aron ang uban aduna say tumong. Kini pinaagi sa pagtukod og mga komunidad diin anaa ang pagpakabana ug pag-amoma sa usa’g usa. Kay gikaingon man lagi nga ang kausaban magsugod sa gamay, sa mga tawo nga sama kanato. Ang mahinungdanan nga tabangan nato ang tagsa-tagsa. Kay ang usa ka ideya sagad motumaw nga dili pa gyud hingpit, nga kini mas mahimong tataw samtang ikaw naglihok alang sa iyang katumanan.

Kay sa atong panahon karon, ang paningkamot aron kita mas magkailhanay, nga aron atong maabot ang kinadak-ang kahigayonan sa kinabuhi, nag-agad sa atong katakos nga magtukod og mga komunidad ug makamugna og kalibotan diin ang tanan nagtinabangay ug may tumong.